Důležitost zaměstnanců ve firmě

Personální řízení neboli management lidských zdrojů se stává rozhodující oblastní podnikového řízení a nedílnou součástí strategie podniku, protože má přímý vliv na konkurenceschopnost. Přežít v tvrdém tržním prostředí a dosáhnout cílů, které si organizace stanovila, a stát se prosperující firmou lze jen tehdy, pokud jsou v podniku zaměstnaní schopní, kvalifikovaní a loajální. V poslední době a za současných podmínek si tuto skutečnost řada firem začíná více uvědomovat. Na člověka můžeme nahlížet jako na faktor výroby, který je spojován s pracovním úkolem. Člověk je pracovní síla, ale i osobnost, která tvoří požadovanou kvalitu jednotlivce i celku.

Zasedací místnost

Lidskými zdroji se však nezabývají pouze personalisté, ale stále častěji jejich funkci přebírají i vedoucí pracovníci na různých úrovních řízení. V posledních desetiletích probíhá mnoho společenských a ekonomických změn, které zasahují i do personálního řízení. Globalizace světové ekonomiky se neustále prohlubuje, a tudíž by Česká republiku měla myslet na formování lidského kapitálu tak, aby byla schopna reagovat na rizika a příležitosti, které s globalizací souvisí.

V kompetenci organizace jsou personální činnosti jako takové (např. jaký bude rozsah a struktura zaměstnanců, na jaké oblasti se organizace bude zaměřovat, kolik a jakých pracovníků bude zaměstnávat apod.). Stát do této oblasti zasahuje minimálně, a to především z toho důvodu, aby jedna nebo druhá strana nebyla poškozena.
Kancelářské budovy

Každá organizace může fungovat jen tehdy, pokud se ji podaří propojit jednotlivé oblasti zdrojů, a to materiální, finanční, informační a lidské. Je důležité uvědomit si, že lidé a organizace jsou na sobě navzájem závislí. Kvalitní pracovníci představují největší bohatství firmy a jejich řízení rozhoduje o tom, zda organizace bude na trhu úspěšná či nikoliv.